[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/IMG_4112.JPG","title":"T\u00fcrkiye’nin Gelece\u011fini D\u00fc\u015f\u00fcnmek Zorunday\u0131z","entry_date":"Mart 20, 2017 - 3:47:00","haber_content":"

Referandum s\u00fcreci ve k\u00f6ylere yap\u0131lan yat\u0131r\u0131mlarla ilgili de\u011ferlendirmelerde bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri \u00d6zt\u00fck;\u2019\u2019 Referandum s\u00fcrecinde anayasa de\u011fi\u015fikli\u011fiyle ilgili g\u00f6revler yapt\u0131k. Halk oylamas\u0131 i\u00e7in sizlere sunduk. Art\u0131k tamamen takdir, tercih, irade milletimize aittir. Bizim g\u00f6revimiz hangi siyasi g\u00f6r\u00fc\u015fe mensup olursa olsun herkesin g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcne sayg\u0131 duyup, nezaket \u00e7er\u00e7evesi i\u00e7erisinde d\u00fc\u015f\u00fcncelerimizi, g\u00f6r\u00fc\u015flerimizi a\u00e7\u0131klamakt\u0131r. Ondan sonras\u0131 16 Nisan da takdir milletimizindir.\u2019\u2019dedi.<\/p>

\u201cT\u00dcRK\u0130YE KOAL\u0130SYONLARDAN \u00c7OK \u00c7EKT\u0130\u201d<\/p>

T\u00fcrkiye\u2019nin koalisyonlardan \u00e7ok \u00e7ekti\u011fini ifade eden Milletvekili \u00d6zt\u00fcrk;\u2019\u2019 Bu parlamenter sistemde Cumhuriyet tarihi boyunca, karizmatik liderler geldi\u011finde tek ba\u015f\u0131na h\u00fck\u00fcmetler kurulmu\u015f. Onun d\u0131\u015f\u0131nda hep koalisyonlarla y\u00f6netilmi\u015ftir. Koalisyon demek; Cumhuriyetin \u015fu anda 94. y\u0131l\u0131, h\u00fck\u00fcmet ka\u00e7 tane olmu\u015f? 65 tane h\u00fck\u00fcmet kurulmu\u015f. 1 bu\u00e7uk y\u0131lda 1 h\u00fck\u00fcmet kurulmu\u015f. Yani bu ne demek? S\u00fcrekli se\u00e7im demek, istikrars\u0131zl\u0131k, koalisyon pazarl\u0131\u011f\u0131 demek. B\u00f6yle bir ortamda \u00fclke geli\u015fir mi? Ama Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 sisteminde h\u00fck\u00fcmet kurulabilmesi i\u00e7in en az milletin oyunun y\u00fczde 50\u2019si al\u0131nmas\u0131 gerekti\u011fi i\u00e7in, daima toplumun y\u00fczde 50\u2019sinin destekledi\u011fi bir h\u00fck\u00fcmet vard\u0131r. Erken se\u00e7im felan yok. 5 y\u0131lda bir se\u00e7im var. Hem Meclis hem Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131. B\u00f6ylelikle in\u015fallah T\u00fcrkiye istikrara kavu\u015fmu\u015f olacak.\u201ddiye konu\u015ftu.<\/p>

\u201cY\u00dcR\u00dcTMEDE \u00c7\u0130FT BA\u015eLILIK OLUYOR\u201d<\/p>

Mevcut sistemde y\u00fcr\u00fctmede \u00e7ift ba\u015fl\u0131l\u0131k oldu\u011funu belirten Milletvekili \u00d6zt\u00fcrk;\u2019\u2019Parlamenter sistemde halk taraf\u0131ndan se\u00e7ilmi\u015f bir Cumhurba\u015fkan\u0131 yok. Y\u00fcr\u00fctmede \u00e7ift ba\u015fl\u0131l\u0131k oluyor. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z ile Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z ayn\u0131 siyasi gelenekten geldi\u011fi i\u00e7in son derece iyi \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar. Ama yar\u0131n bir g\u00fcn farkl\u0131 siyasi g\u00f6r\u00fc\u015flerden birisi Cumhurba\u015fkan\u0131 olsa birisi Ba\u015fbakan olsa, Allah g\u00f6stermesin T\u00fcrkiye\u2019de yer yerinden oynar. Bak\u0131n 2002\u2019de Cumhurba\u015fkan\u0131 Sezer, Ba\u015fbakan Ecevit\u2019e anayasa kitap\u00e7\u0131\u011f\u0131 f\u0131rlatt\u0131 diye T\u00fcrkiye alt \u00fcst oldu. Yani bu \u00fclkede ayn\u0131 partiden gelen Cumhurba\u015fkan\u0131 ile Ba\u015fbakan aras\u0131nda bile kavgalar oldu. Biz imk\u00e2n varken, buna muhalefet partilerinden Milliyet\u00e7i Hareket Partisi destek vermi\u015f, bu sistemi gelin yeniden tan\u0131mlayal\u0131m diyoruz. K\u0131sacas\u0131 y\u00fcr\u00fctmede \u00e7ift ba\u015fl\u0131l\u0131k ortadan kalkacak. Ba\u015fbakanl\u0131k makam\u0131 ile Cumhurba\u015fkan\u0131 makam\u0131n\u0131 bir makamda birlile\u015ftiriyoruz. Onu da halk se\u00e7iyor. \u201c diye konu\u015ftu.<\/p>

\u201cMEVCUT S\u0130STEMDE H\u00dcK\u00dcMET\u0130 HALK SE\u00c7M\u0130YOR\u201d<\/p>

Mevcut sistemde h\u00fck\u00fcmetin halk taraf\u0131ndan de\u011fil, meclis taraf\u0131ndan se\u00e7ildi\u011fine dikkat \u00e7eken Milletvekili \u00d6zt\u00fcrk;\u2019\u2019 Parlamenter sistemde g\u00fcvenoyu vard\u0131r. \u00c7\u00fcnk\u00fc h\u00fck\u00fcmeti halk se\u00e7miyor, meclis se\u00e7iyor. \u015eimdi h\u00fck\u00fcmeti halk se\u00e7ecek. Ben hukuk\u00e7uyum, memleketle ilgili o kadar kanun vermem gereken konu var ki elbet vermek istiyorum. Ama bu konuda bakanl\u0131k karar verir. Ama bu sistemde milletvekili kanun teklifi verecek. Ve yasama asli g\u00f6verini yapm\u0131\u015f olacak. Ve yasaman\u0131n \u00f6nemi artacak. \u201c<\/p>

\u201cT\u00dcRK\u0130YE\u2019N\u0130N GELECE\u011e\u0130N\u0130 D\u00dc\u015e\u00dcNMEK ZORUNDAYIZ\u201d<\/p>

T\u00fcrkiye\u2019nin gelece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnmek zorunday\u0131z diye konu\u015fan Milletvekili \u00d6zt\u00fcrk, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015fu s\u00f6zlerle sonland\u0131rd\u0131:\u2019\u201915 Temmuz\u2019dan sonra h\u00fck\u00fcmetin \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc olmas\u0131 laz\u0131m. Halk h\u00fck\u00fcmeti do\u011frudan se\u00e7ti\u011finde, h\u00fck\u00fcmet icraat\u0131n ba\u015f\u0131nda oldu\u011funda T\u00fcrkiye geli\u015fmeye devam eder. Yeni sistemde bir siyasi partinin iktidar olabilmesi i\u00e7in, toplumun y\u00fczde 50\u2019sinin bir paydada bulu\u015fmas\u0131 laz\u0131m. Peki, ana muhalefet hi\u00e7 y\u00fczde 50 oy alabilmi\u015f mi? Bu noktada muhalefetin kar\u015f\u0131tl\u0131\u011f\u0131 iktidar olamayacaklar\u0131ndand\u0131r. Ama buna da biz sayg\u0131 duyuyoruz. T\u00fcrkiye\u2019nin gelece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnmek durumunday\u0131z.\u201d<\/p>

Toplant\u0131da bir konu\u015fma yapan \u0130l Genel Meclis Ba\u015fkan\u0131 A. M\u00fcr\u015fit G\u00fcrel ise \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\u2019\u2019B\u00f6yle bir yo\u011funlu\u011fun olmas\u0131 bizim son 3 y\u0131ld\u0131r s\u00fcrekli yapm\u0131\u015f oldu\u011fumuz muhtar kahvalt\u0131lar\u0131, dayan\u0131\u015fma toplant\u0131lar\u0131 ve isti\u015fare toplant\u0131lar\u0131 ile alakal\u0131d\u0131r. \u0130lk defa hem merkez il\u00e7enin belediye s\u0131n\u0131rlar\u0131ndaki mahalle muhtar\u0131 arkada\u015flar\u0131m\u0131z, Duro\u011flu Belde Belediye s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisindeki mahalle muhtar\u0131 arkada\u015flar\u0131m\u0131z hepimiz ilk defa bug\u00fcn bir araya geldik. Bu talep sizlerden geldi. Bir araya gelelim. Birlikte otural\u0131m. Birlikte konu\u015fal\u0131m ve bu birlikteli\u011fimizi de daim eyleyelim. Bizler se\u00e7ilmi\u015f ki\u015filer olarak, sizler de se\u00e7ilmi\u015f ki\u015filer olarak esas ama\u00e7 daha g\u00fczel i\u015fler yapmak, daha iyi hizmetler etmek ve devletimizin imk\u00e2nlar\u0131ndan daha fazla faydalanarak mahallelerimiz de, k\u00f6ylerimizde daha g\u00fczel hizmetleri yerle\u015ftirebilmek. \u0130htiya\u00e7, talep \u00e7ok. Hepsinin kar\u015f\u0131lanmas\u0131 laz\u0131m. Birlikte yaparsak, birlikte programlarsak daha g\u00fczel i\u015fler yapabilece\u011fimize inan\u0131yoruz. Sizler \u00e7\u00fcnk\u00fc inan\u00e7l\u0131s\u0131n\u0131z. Bu konuda herkes bir \u015feyler yapmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor, \u00e7abal\u0131yor. Hepinize kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131z i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ediyorum.\u201d<\/p>

<\/p>

AK Parti Giresun \u0130l Ba\u015fkanvekili Kenan Tatl\u0131 ise yapt\u0131\u011f\u0131 selamlama konu\u015fmas\u0131nda, davete icabet eden t\u00fcm muhtarlar\u0131m\u0131za te\u015fekk\u00fcr ediyorum diye konu\u015ftu.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Giresun Milletvekili Sabri \u00d6zt\u00fcrk, \u0130l Genel Meclis Ba\u015fkan\u0131 A. M\u00fcr\u015fit G\u00fcrel, AK Parti Giresun \u0130l Ba\u015fkanvekili Kenan Tatl\u0131, AK Parti Giresun Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Bahad\u0131r Akar, \u0130l Genel Meclis \u00dcyeleri \u00c7etin \u00c7ak\u0131ro\u011flu ve Ahmet \u015eahin, merkeze ba\u011fl\u0131 k\u00f6y ve mahallelerin muhtarlar\u0131yla bir araya geldi.","prev_link":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/her-zaman-sizlerin-emrindeyiz\/29731","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/il-teskilatimizdan-sehit-ailelerine-ziyaret\/29630\/28","haber_url":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/il-teskilatimizdan-sehit-ailelerine-ziyaret\/29630"}]