[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/DSC_0870.JPG","title":"HAZ\u0130RAN AYI \u0130L DANI\u015eMA MECL\u0130S\u0130 TOPLANTISI YAPILDI","entry_date":"Haziran 27, 2016 - 10:36:00","haber_content":"

Te\u015fkilat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n de\u011ferlendirildi\u011fi toplant\u0131da konu\u015fma yapan \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Hasan Ali T\u00fct\u00fcnc\u00fc;\u2019\u2019<\/p>

Her ay d\u00fczenli olarak yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z dan\u0131\u015fma meclisi toplant\u0131lar\u0131nda, il\u00e7e ba\u015fkanlar\u0131 ve belediye ba\u015fkanlar\u0131m\u0131zla gerekli isti\u015farelerimizi yap\u0131yor, birli\u011fimizi ve beraberli\u011fimizi diri tutarak bu toplant\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 d\u00fczenli bir \u015fekilde devam ettiriyoruz. T\u00fcm te\u015fkilatlar\u0131m\u0131z ayn\u0131 d\u00fcsturla, ayn\u0131 mant\u0131kla, ayn\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnceyle gecesini g\u00fcnd\u00fcz\u00fcne katarak ellerinden gelen b\u00fct\u00fcn gayreti bundan \u00f6nce oldu\u011fu gibi bundan sonrada g\u00f6stermeye devam edecekler. Dan\u0131\u015fma meclisi toplant\u0131m\u0131z hay\u0131rlara vesile olsun.\u2019\u2019dedi.<\/p>

Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Nurettin Canikli, \u0130l Dan\u0131\u015fma Meclisi toplant\u0131s\u0131nda partililere seslendi.<\/p>

Do\u011fu ve G\u00fcneydo\u011fu’da tarihin en b\u00fcy\u00fck ahlaks\u0131z sald\u0131r\u0131s\u0131yla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya olundu\u011funu belirten Canikli, bunun m\u00fccadelesininin verildi\u011fini anlatt\u0131. Canikli, t\u00fcm bunlar\u0131n birlikte ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemde, ortamda ekonominin b\u00fcy\u00fcmeye hem de y\u00fcksek oranda b\u00fcy\u00fcmeye devam etti\u011fine dikkati \u00e7ekerek, \u015fu g\u00f6r\u00fc\u015fleri payla\u015ft\u0131: “B\u00fct\u00fcn bunlara ra\u011fmen hamdolsun hi\u00e7bir s\u0131k\u0131nt\u0131 yok, T\u00fcrkiye emin ellerde, T\u00fcrkiye iyi y\u00f6netiliyor. Say\u0131n K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, ikide bir \u00e7\u0131k\u0131p diyor ki? ‘T\u00fcrkiye, k\u00f6t\u00fc y\u00f6netiliyor.’ M\u00fcbarek adam, neyse. Say\u0131n K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, Allah a\u015fk\u0131na yani sen hi\u00e7 k\u00f6t\u00fc y\u00f6netilen bir \u00fclke g\u00f6rmedin herhalde, ya da k\u00f6t\u00fc y\u00f6netilen d\u00f6nemlere \u015fahit olmad\u0131n ya da hat\u0131rlam\u0131yorsun herhalde. Haf\u0131zan\u0131n o k\u0131sm\u0131 gitti herhalde. 15 y\u0131l \u00f6ncesine bir git, 20 y\u0131l \u00f6ncesine bir git, 2008-2009 krizinde ba\u015fka \u00fclkelere bak.”<\/p>

Yat\u0131r\u0131m ve \u00fcretimin \u00f6n\u00fcndeki en b\u00fcy\u00fck engellerden birinin y\u00fcksek faiz oranlar\u0131 oldu\u011funa de\u011finen Canikli, \u00fclkenin mutlaka y\u00fcksek faizden kurtulmas\u0131 gerekti\u011fini vurgulad\u0131.<\/p>

Canikli, ger\u00e7ek anlamda at\u0131l\u0131m yapabilmek, b\u00fcy\u00fcmeyi sa\u011flayabilmek ve \u00fcretimi istenilen noktaya getirebilmek i\u00e7in faizlerin a\u015fa\u011f\u0131 \u00e7ekilmesi gerekti\u011fine i\u015faret ederek, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle tamamlad\u0131: “Merkez Bankas\u0131, son derece yerinde kararlarla pe\u015f pe\u015fe faiz oranlar\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fc\u015fler ger\u00e7ekle\u015ftiriyor fakat bu d\u00fc\u015f\u00fc\u015fler kredi faizlerine maalesef yans\u0131m\u0131yor, belli oranlarda yans\u0131yor, daha d\u00fc\u015f\u00fck oranda yans\u0131m\u0131yor. Bunun kabul edilmesi m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. Bankac\u0131l\u0131k sekt\u00f6r\u00fc, finans sekt\u00f6r\u00fc, Merkez Bankas\u0131n\u0131n faizlerdeki bu indirimini \u00fcretime ve reel sekt\u00f6re yans\u0131tacak \u015fekilde mutlaka faiz oranlar\u0131n\u0131n indirilmesiyle sonu\u00e7land\u0131rmal\u0131d\u0131r. Finans sekt\u00f6r\u00fc, bankac\u0131l\u0131k sekt\u00f6r\u00fc, bir ama\u00e7 de\u011fildir, ara\u00e7t\u0131r. Neyin arac\u0131d\u0131r? \u00dcretime, reel sekt\u00f6re, ucuz makul finansman deste\u011fi ve kaynak sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 \u00f6l\u00e7\u00fcde \u00f6nemlidir ve esas ama\u00e7 budur.”<\/p>

FINDIKTA DESTEK DEVAM EDECEK<\/p>

Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Nurettin Canikli, \u00fcreticilerin d\u00f6rt g\u00f6zle bekledi\u011fi f\u0131nd\u0131kta alan bazl\u0131 gelir deste\u011fini devam edece\u011fini de a\u00e7\u0131klad\u0131. 2015 y\u0131l\u0131 alan bazl\u0131 gelir deste\u011fi \u00f6demelerinin bayram \u00f6ncesi \u00f6denmeye ba\u015flan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Canikli, “Daha \u00f6nce de s\u00f6ylemi\u015ftik do\u011frudan gelir deste\u011fi \u00f6demesi devam edecek. Ayn\u0131 zamanda sosyal bir proje olan destek \u00f6demesi bu b\u00f6lgelerdeki g\u00f6\u00e7\u00fc de \u00f6nl\u00fcyor. O nedenle de son derece \u00f6nemlidir. Bizden \u00f6nce \u00e7ok ma\u011fduriyetler ya\u015fand\u0131 ama AK Parti h\u00fck\u00fcmetleri d\u00f6nemlerinde f\u0131nd\u0131k \u00fcreticisi hi\u00e7 ma\u011fdur edilmedi edilmeyecek. Bizim g\u00f6revimiz f\u0131nd\u0131k \u00fcreticimizin hak ve menfaatlerini korumak\u201d dedi. <\/p>

2016 YILI REKOLTES\u0130 GE\u00c7EN YILIN ALTINDA<\/p>

<\/p>

2016 y\u0131l\u0131 rekoltesinin ilk tahminlere g\u00f6re ge\u00e7en y\u0131l\u0131n bir halli alt\u0131da oldu\u011funu vurgulayan Canikli, “Bir\u00e7ok kurulu\u015f, kurum, ki\u015fi f\u0131nd\u0131k rekoltesiyle ilgili a\u00e7\u0131klama yapard\u0131, bu da ciddi spek\u00fclasyonlara, fiyatta istikrars\u0131zl\u0131\u011fa yol a\u00e7ard\u0131. \u00c7\u00fcnk\u00fc fiyatla, f\u0131nd\u0131\u011f\u0131n piyasa fiyat\u0131yla rekolte aras\u0131nda \u00e7ok do\u011frusal bir ili\u015fki var biliyorsunuz. \u015eimdi art\u0131k bundan sonra Tar\u0131m Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu i\u015fi yapacak. Rekolte \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ilgili t\u00fcm taraflar\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fc al\u0131narak, onlar\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla bir komisyon marifetiyle y\u00fcr\u00fct\u00fcl\u00fcyor. Sadece bakanl\u0131k taraf\u0131ndan yap\u0131lacak bu a\u00e7\u0131klama. Tabi tespit edilen bu rakamlar ger\u00e7e\u011fe en yak\u0131n rakamlar\u201d diye konu\u015ftu.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Giresun Haziran Ay\u0131 \u0130l Dan\u0131\u015fma Meclisi Toplant\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131. Toplant\u0131ya Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Nurettin Canikli, \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Hasan Ali T\u00fct\u00fcnc\u00fc, Milletvekilleri Cemal \u00d6zt\u00fcrk ve Sabri \u00d6zt\u00fcrk ile partililer kat\u0131ld\u0131.","prev_link":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/basin-aciklamasi9\/27164","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ramazan-ayi-mesaji1\/26968\/28","haber_url":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/ramazan-ayi-mesaji1\/26968"}]