[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/Sabri_\u00d6zt\u00fcrk_(6).jpeg","title":"Esnaf ve Vatanda\u015flarla Bulu\u015ftu","entry_date":"Nisan 06, 2017 - 10:15:00","haber_content":"

Esnaf ve vatanda\u015flarla sohbet eden \u00d6zt\u00fcrk, 18 maddelik anayasa de\u011fi\u015fikli\u011fi ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemiyle ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. <\/p>

Vatanda\u015flar\u0131n yeni sistemle ilgili sorular\u0131n\u0131 da cevapland\u0131ran \u00d6zt\u00fcrk, 16 Nisan\u2019da yap\u0131lacak referandumun bir siyasi parti se\u00e7imi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, T\u00fcrkiye\u2019nin genelini ilgilendiren bir se\u00e7im oldu\u011funu vurgulayarak;\u2018\u2019\u0130n\u015fallah 16 Nisan\u2019da \u00fclkemiz i\u00e7in, milletimiz i\u00e7in, T\u00fcrkiye\u2019nin istikrar\u0131 i\u00e7in \u2018evet\u2019 desteklerinizi bekliyoruz.\u2019\u2019diye konu\u015ftu.<\/p>

Artan N\u00fcfusun Mecliste Temsili Sa\u011flan\u0131yor<\/p>

Yeni sistemle birlikte milletvekili say\u0131s\u0131n\u0131n artt\u0131r\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik sorular\u0131 cevapland\u0131ran AK Parti Giresun Milletvekili Sabri \u00d6zt\u00fcrk;\u2019\u2019Milletvekilli\u011fi, bir temsil g\u00f6revi. Halk\u0131m\u0131z bizleri belirli bir s\u00fcre i\u00e7in se\u00e7iyor, sizleri mecliste temsil ediyoruz. T\u00fcrkiye\u2019de \u015fuanda 550 milletvekili var. 1995 y\u0131l\u0131ndan \u00f6nce bu say\u0131 450 idi. 1995\u2019te o d\u00f6nemin SHP\u2019si bug\u00fcnk\u00fc CHP ile DYP bu say\u0131y\u0131 550\u2019ye \u00e7\u0131kard\u0131. T\u00fcrkiye\u2019nin n\u00fcfusu artt\u0131, ihtiya\u00e7 diyerek bu say\u0131 550\u2019ye \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. 1995\u2019te T\u00fcrkiye\u2019nin n\u00fcfusu 58 Milyon. T\u00fcrkiye\u2019nin n\u00fcfusu bug\u00fcn 80 Milyona \u00e7\u0131km\u0131\u015f. 20 Milyon n\u00fcfusumuz artm\u0131\u015f. Yeni sistemde n\u00fcfus art\u0131\u015f\u0131yla orant\u0131l\u0131 olarak 550 olan milletvekili say\u0131s\u0131n\u0131 600\u2019e \u00e7\u0131kar\u0131yoruz. T\u00fcrkiye\u2019de 143 Bin 166 vatanda\u015f\u0131m\u0131za bir milletvekili d\u00fc\u015f\u00fcyor. Avrupa Birli\u011finde ise bu ortalama 53 Bin 764 ki\u015fiye bir milletvekili olarak g\u00f6z\u00fck\u00fcyor. Bug\u00fcnk\u00fc \u015fartlar i\u00e7erisinde 550 olan milletvekili say\u0131s\u0131n\u0131 600\u2019e \u00e7\u0131kar\u0131yoruz. Bu d\u00fczenleme ile temsiliyet geni\u015fliyor, artan n\u00fcfusun Mecliste temsili sa\u011flan\u0131yor, milletvekilleri kendi ilinin proje, icraat ve sorunlar\u0131na odaklan\u0131yor. Meclisin yeni sistemle artacak olan i\u015f y\u00fck\u00fc a\u00e7\u0131s\u0131ndan, g\u00f6rev da\u011f\u0131l\u0131m\u0131nda kolayl\u0131k sa\u011flanm\u0131\u015f oluyor. Vatanda\u015f\u0131m\u0131z kendi ilinde daha fazla temsilciye kavu\u015fuyor. Milleti temsil eden milletvekili say\u0131s\u0131n\u0131n artmas\u0131na kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kmak demek, milletin daha fazla temsil edilmesine kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kmak demektir.\u2019\u2019diye konu\u015ftu.<\/p>

Gen\u00e7lerimize G\u00fcveniyoruz<\/p>

<\/p>

Yeni sistemle birlikte gen\u00e7lerin \u00fclke meselelerinde daha fazla s\u00f6z sahibi olmas\u0131n\u0131 hedeflediklerini belirten \u00d6zt\u00fcrk, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:\u2019\u201918 ile 25 ya\u015f aras\u0131nda yakla\u015f\u0131k 8,5 Milyon n\u00fcfusumuz var. Bu gen\u00e7lerimizin duygular\u0131n\u0131, taleplerini, sorunlar\u0131n\u0131 dinleyecek iyi yeti\u015fmi\u015f, temsil kabiliyeti olan gen\u00e7lerimiz yok mu T\u00fcrkiye\u2019de. Bu gen\u00e7ler mecliste temsil edilse k\u00f6t\u00fc m\u00fc olur. 18 ya\u015f\u0131nda milletvekilli\u011fi se\u00e7ilme hakk\u0131 veriliyor diye t\u00fcm milletvekilleri 18 ya\u015f\u0131nda olacak diye bir \u015fey yok. Gen\u00e7lerimize bir imk\u00e2n veriliyor. Medeni kanunumuza g\u00f6re y\u0131llardan bu yana 18 ya\u015f\u0131na gelen bir gencimiz her t\u00fcrl\u00fc yasal i\u015flemleri ger\u00e7ekle\u015ftirebiliyor. 15 Temmuz\u2019da vatan i\u015fgal edilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda, darbe te\u015febb\u00fcs\u00fc yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda, Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z milleti meydanlara \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131nda en fazla meydanlara gelen ve \u00f6zellikle o tanklar\u0131n \u00f6n\u00fcne duran, \u00fczerine \u00e7\u0131k\u0131p tanklar\u0131 durduran gen\u00e7lerdi. 18 ya\u015f\u0131nda tank\u0131n \u00f6n\u00fcnde durup vatan\u0131 kurtard\u0131\u011f\u0131nda gen\u00e7lerimiz kahraman, se\u00e7ilme hakk\u0131 verelim dedi\u011fimizde \u00e7ocuk. Bu do\u011fru de\u011fil. Se\u00e7ilme ya\u015f\u0131n\u0131 18\u2019e d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesi demek bir hakt\u0131r. Aday olacak gen\u00e7lerimizi toplum se\u00e7ecek. D\u00fcnyan\u0131n geli\u015fmi\u015f \u00fclkeleri de zaten bu y\u00f6ne do\u011fru gidiyor. Avrupa Birli\u011fine \u00fcye \u00fclkelerin %73\u2019\u00fcnde se\u00e7ilme ya\u015f\u0131 18. %73 den geri kalan \u00fclkelerde ise bu ya\u015f oran\u0131 21, 22, 23 civar\u0131nda. T\u00fcm D\u00fcnya bu y\u00f6nde gidiyor zaten. Bu d\u00fczenlemeyle gen\u00e7lerimizin siyasette daha fazla g\u00f6rev almas\u0131n\u0131, daha fazla sorumluluk \u00fcstlenmesini istiyoruz. Siyasetin gen\u00e7le\u015fmesini, e\u011fitimli, donan\u0131ml\u0131 gen\u00e7lerimizin \u00fclke meselelerinde s\u00f6z sahibi olmas\u0131n\u0131 hedefliyoruz. Biz gen\u00e7lerimize g\u00fcveniyoruz. \u00c7\u00fcnk\u00fc biliyoruz ki, Cumhuriyetimizin gelece\u011fi gen\u00e7lerimize emanet. \u2018\u2019<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Giresun Milletvekili Sabri \u00d6zt\u00fcrk, referandum \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda \u015fehir merkezinde esnaf ve vatanda\u015flarla bir araya geldi.","prev_link":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/gelecegimizin-teminati-gencler\/29997","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/siyasi-istikrar-kalici-hale-gelecek\/29975\/28","haber_url":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/siyasi-istikrar-kalici-hale-gelecek\/29975"}]