[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/Cemal_\u00d6zt\u00fcrk_(5).jpg","title":"Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019na Siyasi Sorumluluk Do\u011fuyor","entry_date":"Nisan 07, 2017 - 2:49:00","haber_content":"

Vatanda\u015flara yeni Anayasa ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi\u2019ni anlatan Milletvekili \u00d6zt\u00fcrk;\u2019\u2019 Yeni sistemle yap\u0131lan \u015fey y\u00f6netimde \u00e7ift ba\u015fl\u0131l\u0131\u011f\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131. Mevcut sistemdeki dengesizli\u011fin giderilmesi, tek elden h\u0131zl\u0131 ve etkili bir y\u00f6netim modeli olu\u015fturulmas\u0131, Cumhurba\u015fkan\u0131na denetim ve cezai sorumluluk getirilmesi, kuvvetler ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 ilkesinin g\u00fc\u00e7lendirilmesi. \u0130\u015fin \u00f6zeti bu.\u2019\u2019diye konu\u015ftu.<\/p>

Kanun yap\u0131m\u0131nda Meclis iradesinin h\u00e2kim olaca\u011f\u0131na dikkat \u00e7eken \u00d6zt\u00fcrk;\u2019\u2019 Yasamayla y\u00fcr\u00fctme ger\u00e7ek anlamda ayr\u0131l\u0131yor, Meclis yasama i\u015flevine odaklan\u0131yor. Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131n Meclise kanun sunma yetkisi b\u00fct\u00e7e kanunuyla s\u0131n\u0131rland\u0131r\u0131l\u0131yor. Yasa teklifleri milletvekilleri taraf\u0131ndan verilecek, Meclis ayn\u0131 zamanda se\u00e7ilmi\u015f Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019n\u0131 ve kabinesini denetleyecek. Meclisin ayn\u0131 konuda kanun \u00e7\u0131karmas\u0131 durumunda, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 kararnameleri h\u00fck\u00fcms\u00fcz hale gelecek. Milletvekili, kendi se\u00e7meniyle s\u00fcrekli temas halinde oldu\u011fu i\u00e7in, halk\u0131n beklentileri kanunlara daha fazla yans\u0131yacak. Yeni sistemle birlikte Meclis g\u00fc\u00e7lenecek, milletvekilleri g\u00fc\u00e7lenecek.\u2019\u2019diye konu\u015ftu.<\/p>

Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019na Siyasi Sorumluluk Do\u011fuyor<\/p>

Halk Oylamas\u0131nda kabul oyu \u00e7\u0131kmas\u0131 halinde Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019na siyasi sorumluluk do\u011fdu\u011funa dikkat \u00e7eken \u00d6zt\u00fcrk;\u2019\u2019 Halk Oylamas\u0131nda kabul oyu \u00e7\u0131kmas\u0131 halinde, bu de\u011fi\u015fiklik paketindeki kimi h\u00fck\u00fcmler ilk se\u00e7imlerin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tarihte, kimileri ise se\u00e7im takviminin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 tarihte y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe giriyor. Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131n, Anayasa de\u011fi\u015fikli\u011fi Resmi Gazete\u2019de yay\u0131nlan\u0131r yay\u0131nlanmaz partili olmas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcndeki engel kalk\u0131yor. HSK devreye giriyor ve yarg\u0131da birlik sa\u011flan\u0131yor. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imi ve Milletvekili Genel Se\u00e7imlerinin birlikte yap\u0131laca\u011f\u0131 3 Kas\u0131m 2019 tarihine kadar Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi\u2019ne ge\u00e7i\u015f s\u00fcreci tamamlan\u0131yor. Yeni anayasal ve yasal d\u00fczenlemeler 2019 se\u00e7imleriyle beraber t\u00fcmden y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girmi\u015f oluyor.\u2019\u2019dedi.<\/p>

<\/p>

\u00d6zt\u00fcrk, konu\u015fmas\u0131n\u0131n devam\u0131nda \u015fu ifadelere yer verdi:\u2019\u2019 Milletin do\u011frudan Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019n\u0131 se\u00e7mesi ile birlikte Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019n\u0131n siyasi sorumlulu\u011fu do\u011fuyor. Partili Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ile siyaset daha samimi ve reel bir zemine kavu\u015fmu\u015f oluyor. Parti kurullar\u0131 ve kanallar\u0131 Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 makam\u0131n\u0131n halkla ileti\u015fimini ve ortak ak\u0131l ile politika olu\u015fturmas\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131r\u0131yor. Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019n\u0131n partili olmas\u0131 se\u00e7ildikten sonra b\u00fct\u00fcn milletin Cumhurba\u015fkan\u0131 olmas\u0131na engel de\u011fildir. Bug\u00fcnk\u00fc Ba\u015fbakan ve Bakanlar gibi. Ba\u015fbakanlar partili oluyorsa, Cumhurba\u015fkanlar\u0131 da olur. Mevcut sistemde h\u00fck\u00fcmetin ba\u015f\u0131 Ba\u015fbakan. Partili olmas\u0131nda sorun yok. Yeni sistemde h\u00fck\u00fcmetin ba\u015f\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131 olacak. Bug\u00fcn de se\u00e7ilip gelen Ba\u015fbakan hi\u00e7 oy vermedi\u011fin, sevmedi\u011fin bir partiden olabiliyor. Demokrasinin \u00f6z\u00fc budur. Rekabet ve m\u00fccadeledir. Halk\u0131n g\u00f6nl\u00fcne girip se\u00e7ilebilmek, se\u00e7imden birinci \u00e7\u0131kabilmektir.\u2019\u2019<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Giresun Milletvekili Cemal \u00d6zt\u00fcrk, 16 Nisan referandum \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda ziyaret etti\u011fi Piraziz\u2019de vatanda\u015flarla bir araya gelerek neden \u2018evet\u2019 demeleri gerekti\u011fini anlatt\u0131.","prev_link":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/demokrasi-guclenecek-turkiye-guclenecek\/30028","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/gelecegimizin-teminati-gencler\/29997\/28","haber_url":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/gelecegimizin-teminati-gencler\/29997"}]